ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Απάντηση Κασουλίδη στον Λιλλήκα από το Facebook!              Οριστικά άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ για ΔΕΑ και Πολιτιστική Κληρονομιά              Αλήθεια-Κασουλίδης : Να μην επαναληφθεί το λάθος του 2008              Κλειδί ο ρόλος Κύπρου και Ελλάδας στις προκλήσεις ασφαλείας της Αν. Μεσογείου              ΜΑΧΗ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ: «Όσα δεν φτάνει η αλεπού …»              Προεδρία ΕΕ & νέος γεωπολιτικός ρόλος Κύπρου σε σεμινάριο στο Παρίσι             

Κοινή αγροτική πολιτική - κεφαλική επιδότηση ζώων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Κατά τη μεταρρύθμιση του 2003 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για να καταβληθεί στο δικαιούχο κεφαλική επιδότηση απαιτείτο, για σκοπούς διαγώνιας συμμόρφωσης, η συμμόρφωση στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τη νομοθεσία ασφάλειας των τροφίμων, τη νομοθεσία της ευημερίας των ζώων και την συντήρηση της φάρμας σε επίπεδα καλών αγροτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Μετά την απόφαση απόσυρσης από τον υποχρεωτικό κατάλογο όσων απαιτήσεων δεν σχετίζονται με τα ανωτέρω, επιθυμώ να ρωτήσω την Επιτροπή τα ακόλουθα:

Νομιμοποιείται ένα κράτος μέλος να εισαγάγει επιπρόσθετες απαιτήσεις για να προχωρήσει στην κεφαλική επιδότηση ζώων;

Μπορεί για παράδειγμα να απαιτήσει συμμόρφωση με άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας που δεν σχετίζονται με τα απορυθμισθέντα θέματα διαγώνιας συμμόρφωσης;ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Απάντηση της κας Fischer-Boel εξ ονόματος της Επιτροπής


Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένα σύστημα που επιβάλλει πλήρη ή μερική μείωση των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς οι οποίοι δεν τηρούν ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών, καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων. Το πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης (οι κανόνες τους οποίους οφείλουν να τηρούν οι γεωργοί) περιλαμβάνει δύο πτυχές: τις «κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης» (ΚΑΔ) και τις «ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες» (ΟΓΠΣ) που καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003(1), και ιδίως στα παραρτήματα III και IV.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι από τις 19 κοινοτικές νομοθετικές πράξεις που συνιστούν τις ΚΑΔ, οι 14 είναι οδηγίες που, από τη φύση τους, παρέχουν την ευχέρεια στα κράτη μέλη να επιλέγουν τα μέσα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από αυτές, γεγονός το οποίο, ως ένα βαθμό, επηρεάζει και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εθνική νομοθεσία εφαρμογής των οδηγιών αυτών είναι πιο αυστηρή ή πιο φιλόδοξη από τον ελάχιστο στόχο που πρέπει να τηρηθεί και ο οποίος καθορίζεται από το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, η Επιτροπή πάντοτε υποστήριζε ότι μόνον η μη τήρηση του κοινοτικού προτύπου πρέπει να επιφέρει κυρώσεις στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να θεσπίζουν συμπληρωματικές απαιτήσεις και να επιβάλλουν κυρώσεις λόγω μη τήρησης των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης.
---------------------------------------------------------------
(1)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) n° 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001. ΕΕ L 270 της 21.10.2003.

Προστασία Δεδομένων
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΚΥΠΡΟΣ21
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
Γίνετε συνδρομητές του Ενημερωτικού δελτίου
 
http://newcyprus.blogspot.com           http://sophocleous.info          http://drakouna.blogspot.com/          http://stravara.blogspot.com/          http://cypruspolitics.blogspot.com/          http://foukou.blogspot.com/          http://marinoskleanthous.blogspot.com/          http://aslanides.blogspot.com           http://new.ledras.com          http://lemesosnews.blogspot.com/          http://www.mplongk.blogspot.com           http://www.stratigiki.blogspot.com           http://eurozoi.eu           http://usfma.blogspot.com           http://i-lemesos.blogspot.com          http://www.epanenosi.com          hhtp://disyblog.org.cy          http://ethelontis-hares.blogspot.com/           http://kypriakablogs.blogspot.com/          http://giatokalontutopu.blogspot.com/          
 
Πρότεινέ μας το δικό σου blog!